Page 7 - Łazarski - album
P. 7

MISJA UCZELNI ŁAZARSKIEGO
       PATRON                      MISJA UCZELNI

                                ŁAZARSKIEGO
       dr Ryszard Łazarski (1926 – 2000) – żołnierz   Misją Uczelni Łazarskiego – zgodnie z zamie-
       Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszaw-   rze niami Założyciela, Ryszarda Łazarskie-
       skiego, absolwent Politechniki Warszawskiej    go – jest stworzenie miejsca, które wyróżnia
       i Uni wer sytetu Warszawskiego.         praktyczny wymiar kształcenia, jego między-
       Zadania, których podejmował się dr Ryszard    narodowy charakter oraz etos pracy.
       Ła zar ski często były pionierskie, wymagają- Międzynarodowa społeczność Uczelni Łazar-
       ce pracy od podstaw, niezwykłych zdolności    s kiego zachowuje najwyższe standardy
       organizacyjnych i przygotowania merytorycz-    etyczne, chlubi się otwartością i poszano wa-
       nego zwią zanego z two rzeniem programów     niem wszystkich kultur i religii.
       nauczania.                    Uczelnię Łazarskiego wyróżnia podejście
       Założyciel Uczelni Łazarskiego to czło-      do stude ntów, którzy zdobywają tu wiedzę,
       wiek o ogro mnym dorobku organizacyjnym     uczą się analitycznego myślenia, odpowie-
       i pedago gicznym, w 2009 roku został uznany    dzialnego przywództwa i zaangażowania
       przez Gazetę Finansową za jedną z 50. oso-    obywatelskiego.
       bowości, które miały znaczący wpływ na pol-
       ską gospodarkę.
                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12